Register ::

********* สำหรับเจ้าหน้าที่ Abstract(รวมทั้งที่ประจำการอยู่ที่ ร.พ.) กรุณาระบุหน่วยงาน เป็น Abstract Computer Co.,Ltd *********
โปรดตรวจ ชื่อ - นามสกุล ให้ถูกต้อง(ภาษาไทยเท่านั้น) เพราะมีผลต่อการออกรายงานและผลงานของตัวท่านเอง
* จำเป็นต้องระบุ